Zittend ziekenvervoer

Mag ik met de taxi naar het ziekenhuis?

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  In bepaalde situaties, u betaalt meestal een eigen bijdrage van € 111

  Met openbaar vervoer, auto of taxi

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Eigen bijdrage

 • Excellent

  Eigen bijdrage

  Zittend ziekenvervoer bij operatie in dagbehandeling

  Vervoer bij ziekenhuisopname en ontslag

  Met auto of taxi

 • OntzorgPlus

  Eigen bijdrage

  Zittend ziekenvervoer naar ziekenhuis veraf binnen 1 jaar na het ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening

  Met auto of taxi

 • Zorgplan

  Zittend ziekenvervoer bij operatie in dagbehandeling

  Vervoer bij ziekenhuisopname en ontslag

  Met auto of taxi

Wat u vergoed krijgt

Soms heeft u recht op vergoeding van vervoerskosten naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als u in een rolstoel zit of slechtziend bent. Of als u een bepaalde behandeling krijgt. Dit ziekenvervoer noemen wij in onze Algemene regels en vergoedingen ‘zittend ziekenvervoer’. Dit om verwarring met het ambulancevervoer te voorkomen.

De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer in 7 specifieke situaties. U betaalt meestal een eigen bijdrage. En soms kunt u kiezen voor logeren in plaats van heen en weer reizen. Dan vergoedt de basisverzekering dat.

De aanvullende verzekeringen Top en Excellent vergoeden de eigen bijdrage. Excellent, Zorgplan en OntzorgPlus vergoeden soms zittend ziekenvervoer in extra situaties. Kiezen voor logeren in plaats van vervoer kan dan niet.

Wij zetten het voor u op een rij.

Zittend ziekenvervoer in de basisverzekering

De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer als minimaal 1 van de volgende 7 situaties voor u geldt:
 1. u krijgt nierdialyse
 2. u krijgt behandeling met chemotherapie, immuuntherapie of bestraling (radiotherapie) bij kanker
 3. u kunt zich alleen in een rolstoel verplaatsen
 4. u heeft een beperkt gezichtsvermogen en kunt zich niet zonder begeleiding verplaatsen
 5. u bent jonger dan 18 jaar en u heeft intensieve kindzorgDat betekent: u heeft verpleging en verzorging nodig door complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap. U heeft ook continu toezicht nodig, of er moet altijd verpleegkundige zorg dichtbij zijnintensieve kindzorg
 6. u krijgt geriatrische revalidatiezorg
 7. u krijgt dagbehandeling in een groep als onderdeel van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking. De basisverzekering vergoedt dit zorgprogramma als Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Is situatie 1 tot en met 7 niet op u van toepassing, maar heeft u door een ziekte of aandoening voor lange tijd ziekenvervoer nodig? Dan is soms vergoeding mogelijk op grond van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit hangt af van hoe vaak u moet reizen en van de reisafstand. Denkt u dat dit voor u geldt of wilt u dat wij het voor u uitrekenen? Neem dan contact met ons op. In die situaties vergoedt de basisverzekering het vervoer:
 • naar een zorgverlener of een instelling waar u zorg krijgt die de basisverzekering vergoedt (bij situatie 1 en 2: voor de behandeling zelf en de afspraken die daarbij horen, zoals consulten, onderzoeken en controles)
 • naar een instelling waar u wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
 • vanaf een Wlz-instelling naar een zorgverlener of een instelling als u daar onderzoek of behandeling krijgt die de Wlz vergoedt. Onder behandeling valt ook het aanmeten en passen van een prothese
De basisverzekering vergoedt ook het vervoer terug naar huis. Of, als u thuis niet de nodige verzorging kan krijgen, naar de plek waar u verzorgd wordt.

De reisafstand mag maximaal 200 kilometer zijn (enkele reis). Langere afstanden vergoedt de basisverzekering niet. Behalve als u van ons toestemming heeft gekregen voor een behandeling die verder weg is dan 200 kilometer. Dan vergoeden wij het vervoer over de langere afstand.

Ook vergoedt de basisverzekering het vervoer van een begeleider bij een kind jonger dan 16 jaar. En boven die leeftijd, als begeleiding noodzakelijk is. Zijn er 2 begeleiders nodig? Dan vergoeden wij dat alleen als wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

De vergoeding van de basisverzekering is:
 • auto:  0,32 per kilometer
 • openbaar vervoer: volledig, op basis van 2e klasse
 • (rolstoel)taxi: volledig

Logeren (basisverzekering)

Als u vaak heen en weer moet reizen, kan dat belastend zijn. Dan kunt u ons vragen om logeren te vergoeden in plaats van het vervoer heen en terug. De basisverzekeringBij de aanvullende verzekeringen kunt u niet kiezen voor logerenbasisverzekering vergoedt logeren in plaats van vervoer als:
 • de basisverzekering het vervoer zou vergoeden, en
 • u 3 of meer dagen achter elkaar naar uw zorgverlener toe moet voor consult, controle of behandeling
De basisverzekering vergoedt maximaal  77,50 per betaalde overnachting in de buurt van uw ziekenhuis of van de praktijk van uw zorgverlener. De basisverzekering vergoedt ook uw vervoer van uw huis naar uw logeerverblijf en terug. Of, als u thuis niet de nodige verzorging kan krijgen, naar de plek waar u verzorgd wordt.

De eigen bijdrage

Vergoedt de basisverzekering uw zittend ziekenvervoer? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage van  111 per kalenderjaar. Gaat u logeren? Dan geldt de eigen bijdrage alleen voor de heen- en terugreis. En niet voor het logeren zelf. De aanvullende verzekeringen Top en Excellent vergoeden deze eigen bijdrage. OntzorgPlus soms ook.

Zittend ziekenvervoer in de aanvullende verzekering

Vergoedt de basisverzekering uw vervoer niet? De aanvullende verzekeringen Excellent, Zorgplan en OntzorgPlus vergoeden soms zittend ziekenvervoer binnen Nederland. Excellent en Zorgplan vergoeden ziekenvervoer naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBCNet als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomenZBC) en terug, als:
 • u om medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen, en
 • u een operatie ondergaat in dagbehandeling, en
 • de basisverzekering deze operatie vergoedt
Excellent en Zorgplan vergoeden ook het vervoer zonder medische noodzaak bij een ziekenhuisopname en bij uw ontslag uit een Nederlands ziekenhuis.

OntzorgPlus vergoedt zittend ziekenvervoer soms ook. Dat staat in de uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus.

De vergoeding van de aanvullende verzekeringen is:
 • auto:  0,27 per kilometer
 • taxi: volledig

Dit wordt niet vergoed

 • parkeerkosten en andere bijkomende kosten
 • vervoer van een begeleider als u zelf niet meereist, bijvoorbeeld als u bent opgenomen of blijft logeren en de begeleider alleen terugreist
 • vervoer als u voor dagbesteding of dagbehandeling naar een Wlz-instelling gaat
 • bij logeren: (extra) kosten voor overnachting(en) van een begeleider
 • bij logeren: kosten voor maaltijden en andere extra kosten

Andere vergoedingen

Bent u donor en staat u een orgaan of weefsel af aan iemand anders? Dan geldt de regeling voor vervoer bij Orgaantransplantatie.

Moet u tijdelijk in de buurt van een gespecialiseerd ziekenhuis overnachten, omdat u een hoog risico loopt die gespecialiseerde zorg direct nodig te hebben? Dan geldt de vergoeding Ziekenhuisopname.

Bent u opgenomen in een ggz-instelling en maakt dagbesteding onderdeel uit van de behandeling? Dan valt het vervoer naar de dagbesteding onder die vergoeding.

Ligt een gezinslid in het ziekenhuis? Voor logeren bij het ziekenhuis geldt de vergoeding Verblijf in een logeerhuis.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Hoe dat werkt staat bij toestemming voor zittend ziekenvervoer. U kunt zo ook toestemming vragen voor logeren, vervoer over een grotere afstand dan 200 kilometer, vervoer met een ander vervoermiddel of met een (extra) begeleider.

Regel het taxivervoer via Transvision

Kiest u voor reizen per taxi? Maak het uzelf makkelijk en kies voor de service van Transvision. Transvision regelt het taxivervoer voor u en declareert de kosten rechtstreeks bij ons. Heeft u al toestemming van ons? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Transvision voor het reserveren van uw ritten. Transvision is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 0900 333 33 30. Na de telefonische intake met Transvision kunt u ook online ritten boeken via hun reserveringstool.
Heeft u nog geen toestemming? Vraag dit dan eerst bij ons aan.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • We gaan voor autovervoer uit van de optimale route

  Het aantal kilometers berekenen wij met Google Maps. Wij vergoeden alleen de kilometers waarbij u zelf passagier bent.

 • Declareer met het declaratieformulier zittend ziekenvervoer

  Wilt u ziekenvervoerskosten declareren? Gebruik het declaratieformulier zittend ziekenvervoer. Op het formulier staat wat u moet meesturen.

 • OntzorgPlus? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden

  De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.